Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

13.06.2024 | Näkökulma

Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen ihmisenä

Sote-palveluissa tulisi kohdata kaikki ihmiset kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Kunnioittava kohtaaminen kertoo parhaimmillaan päihteitä käyttävälle ihmiselle, että hän on arvokas ihmisenä ja hyväksytty ongelmistaan huolimatta.

A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemiin kyselyihin vastanneista sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista 85 prosenttia kertoo olevansa halukas kuuntelemaan päihteitä käyttävää asiakasta.

Kuitenkin vajaa kolmannes vastaajista koki, ettei heillä ole aikaa kuunnella ja kohdata päihteitä käyttävää asiakasta. Myös noin kolmannes kertoi tuntevansa usein, ettei tiedä miten suhtautua päihteitä käyttävään asiakkaaseen.

Päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen tarvitaan tukea sote-palveluissa

69 prosenttia kyselyihin vastanneista sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista kokee tarvitsevansa lisää tietoa ja tukea päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen.

Kohtaamisen tueksi ammattilaiset kertoivat kaipaavansa erityisesti tietoa palvelukentästä ja hoitoonohjauksesta sekä puheeksiotosta. Lisäksi kaivattiin ajankohtaista tietoa eri päihteistä ja riippuvuuksista.

Myös varsinaiseen kohtaamiseen toivottiin tietoa, tukea ja koulutusta. Useat kyselyihin vastanneet pohtivat, kuinka päihteitä käyttävä asiakas tulisi kohdata:

”Minulla ei oikeasti ole mitään faktatietoa siitä, miten päihteitä käyttävä asiakas tulisi kohdata.”

Ammattilaiset kaipasivat tietoa, miten kohdata päihteitä käyttävä asiakas arvostavasti, ilman syyllistämistä. Kohtaamisen tueksi kaivataan konkreettisia ohjeita ja työvälineitä. Miten ja millä sanoilla arkaa aihetta tulisi lähestyä?

Tietoa ja tukea kaivattiin myös siitä, mitä tulisi huomioida eri kohderyhmien kohtaamisessa. Erityisesti päihteitä käyttävien nuorten ja ikääntyneiden kohtaamisesta toivottiin tietoa.

Sote- ja sivistyspalveluissa kohdataankin erilaisia asiakasryhmiä, joilla esiintyy päihteiden käyttöä. Kyselyihimme vastanneet ammattilaiset kohtaavat työssään muun muassa päihteitä käyttäviä ikääntyneitä, alaikäisiä, vammaisia sekä perheitä ja vanhempia.

Erilaisten kohderyhmien kohtaaminen vaatii hieman erilaisia kohtaamisen taitoja. Onnistuneen ja kunnioittavan kohtaamisen perusperiaatteet ovat kuitenkin samat riippumatta siitä, kenet kohdataan.

Kunnioittava kohtaaminen kertoo asiakkaalle, että hän on arvokas

Lähtökohtaisesti päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaaminen ei eroa muiden asiakkaiden kohtaamisesta. Sote- ja sivistyspalveluissa tulisi lähtökohtaisesti kohdella kaikkia samalla tavalla. Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla kohdatuksi kunnioittavasti ja tasavertaisesti sekä oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa.

Päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamisessa riittää, kun kohtaa ihmisen ihmisenä. Keskeistä on, että asiakas tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Kyselyihimme vastanneet tuovat esiin, että sote- ja sivistyspalveluissa esiintyy kielteisiä asenteita päihteitä käyttäviä asiakkaita kohtaan ja he saattavat aiheuttaa työntekijöissä ärtymystä ja turhautumista. Mikäli päihteitä käyttävät asiakkaat koetaan jo valmiiksi haastaviksi asiakkaiksi, näkyy asenne usein myös kohtaamistilanteessa ja saattaa johtaa myös asiakkaan turhautumiseen.

Vuorovaikutuksessa sen sijaan pääsee pitkälle rauhallisella ja neutraalilla asenteella. Omalla käytöksellä on suuri vaikutus: usein kunnioittava kohtaaminen johtaa myös kunnioittavaan käyttäytymiseen asiakkaan puolelta.

Työntekijän rauhallisuus, johdonmukaisuus ja kärsivällisyys ovat tärkeitä tekijöitä päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamisessa. Päihteitä käyttävän asiakkaan kanssa on tärkeää pyrkiä yhteistyöhön ja koittaa rakentaa luottamusta, yhteistä ymmärrystä ja avointa keskusteluyhteyttä.

Viime vuonna järjestämässämme Stigmatyön foorumissa Markus Partanen toi esiin, että sote-henkilöstöä olisi tärkeää systemaattisesti kouluttaa päihteitä käyttävien asiakkaiden kunnioittavaan kohtaamiseen. Hän myös kannusti ammattilaisia antamaan asiakkaille positiivista palautetta hoitoon hakeutumisesta ja kertomaan ymmärrettävästi hoitoratkaisuista ja niiden perusteluista.

Partanen toi myös esiin, että parhaimmillaan kunnioittava kohtaaminen kertoo asiakkaalle, että häntä halutaan auttaa, hän on arvokas ihmisenä ja hyväksytty ongelmistaan huolimatta.

Pienillä teoilla voi olla iso merkitys

Päihteitä käyttäville ihmisille on usein iso merkitys sillä, jos yksikin ihminen kohtaa tasavertaisena ihmisenä. Monet muistavat vielä pitkään toipumisen jälkeenkin sen hetken, kun hänet on kohdattu kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Positiiviset kokemukset kohtaamisesta voivat olla hyvin merkityksellisiä toipumisen kannalta.

Kyselymme osoittavat, että myös monilla sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisilla on onnistumisen kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta.

Ammattilaiset kertoivat onnistumisten kokemusten liittyvän etenkin tilanteisiin, kun asiakkaan kanssa on syntynyt avoin ja rehellinen keskustelu. Keskustelu on usein johtanut luottamuksen rakentumiseen ja saanut asiakkaan pohtimaan omaa päihteiden käyttöään.

Niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin positiivisia kokemuksia kohtaamisista olisi tärkeää tuoda enemmän esille. Julkisessa keskustelussa tuodaan esiin pääasiassa haastavia tilanteita päihteitä käyttävien ihmisten kanssa ja ihmisten kokemuksia kohtaamattomuudesta.  

Onnistumisen tarinat ovat keskeisiä päihde- ja riippuvuusongelmiin liittyvän stigman purkamisessa. Pelko kohtaamattomuudesta voi usein estää avun hakemisen päihdeongelmiin. Positiiviset kokemukset kohtaamisesta voivat muun muassa kannustaa päihteitä käyttäviä ihmisiä hakemaan apua sekä vähentää ammattilaisten ennakkoluuloja päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaan.

Lisätietoa

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta julkaisi loppuvuodesta 2023 raportin sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille tehdyistä Päihdetyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyistä. Raporttiin on koottu tuloksia viidellä hyvinvointialueella tehdyistä kyselyistä. Käy tutustumassa kyselytuloksiin ja raporttiin täältä.