Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

31.05.2021 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Ruoka ja tilan turvallisuus mahdollistivat avunsaamisen kohtaamispaikassa

Kohtaamispaikan turvallinen ja luottamusta luova ilmapiiri sekä siellä tarjottava ruoka olivat edellytys sille, että kävijät kertoivat palvelutarpeistaan ja ottivat apua vastaan.

Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tultiin turvallisen ja ystävällisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi. Luottamuksen rakentuminen työntekijöihin oli edellytys palveluohjaukselle.  Nämä asiat selvisivät Teemu Kaskelan, Sari Jurvansuun ja Jouni Tourusen toteuttamasta pienoisetnografisesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa havainnoitiin Tukikohta ry:n ylläpitämää kohtaamispaikkaa kolmen kuukauden ajan ja haastateltiin kävijöitä ja työntekijöitä. Kohtaamispaikka toimi ilman päihteettömyysvaatimuksia.

Toimijaverkkoteoriaan pohjautuvassa analyysissa kohtaamispaikan toimintaa tarkasteltiin erilaisten ihmisten ja asioiden välisten yhteyksien kokonaisuutena. Esimerkiksi maksuton ruoka ja turvalliseksi koettu tila olivat edellytyksiä sille, että ihmiset saivat apua arjen ongelmiinsa. Ruoka houkutteli paikalle, paransi kävijöiden toimintakykyä ja vähensi aggressiota. Kävijät ja henkilökunta loivat kohtaamispaikkaan ystävällisen ja väkivallattoman ilmapiirin. Suuri fyysinen tila mahdollisti erilaista tekemistä ja yhteistyötahojen jalkautumisen.

Kävijöillä oli kokemuksia poiskäännyttämisestä tai huonosta kohtelusta palvelujärjestelmässä. Ihmisarvoinen kohtaaminen synnytti luottamuksen kohtaamispaikan työntekijöihin. Luottamuksen synnyttyä kävijät uskalsivat kertoa tarpeistaan, jolloin työntekijät pystyivät toimimaan kävijöiden tulkkeina tai asianajajina suhteessa viranomaisiin ja hoitotahoihin.

Monet hoito- ja viranomaispalvelut jalkautuivat kohtaamispaikkaan, mikä madalsi avun saaminen kynnystä. Kävijöiden ei tarvinnut mennä erikseen vieraaseen ympäristöön ja kohtaamispaikan työntekijät tukivat heitä tarvittaessa.

Kävijät auttoivat kohtaamispaikassa esimerkiksi viestimällä kohtaamispaikasta, pitämällä tilan siistinä ja tuomalla vaatteita kirppisnaulakkoon. Tällaisella matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnalla oli suuri merkitys kohtaamispaikan toiminnalle.

Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen: Toimijaverkkoteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2021.

Lisätietoja: Teemu Kaskela, tutkija, A-klinikkasäätiö, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma, 050 4300 545, teemu.kaskela(at)a-klinikka.fi