Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.05.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Päihdetyössä innostaa muutoksen mahdollisuus

Muutoksen mahdollisuus ja ihmisten kohtaaminen. Ne olivat kaksi yleisimmin mainittua asiaa, jotka päihdetyötä tekevät kertoivat vastauksena kysymykseen, mikä sinua innostaa päihdetyössä.

A-klinikkasäätiö kysyi Päihdepäivien messuosastollaan tapahtuman osallistujilta, mikä heitä päihdetyössä innostaa. Kysely oli myös kaikkien muidenkin kiinnostuneiden vastattavana. 

Kysely oli avoinna neljä päivää, ja saimme siihen 58 vastausta. Vastauksista näkyi, että kysymystä oli jääty pohtimaan. Yleisimmin nousi esiin muutoksen mahdollisuus. Muutos saattoi olla raitistumista mutta myös ”riittävän hyvää elämää”, päihteidenkäytön vähenemistä, voinnin kohenemista ja elämänlaadun paranemista. Siinä on palkitsevaa olla mukana rinnallakulkijana ja auttajana.

”Ihmisyyteen sisältyvät aina mahdollisuudet”, todettiin yhdessä vastauksessa.

Mahdollisuus auttaa ihmisiä, tukea ja lisätä halua muutokseen ja löytämään se, miten elää riittävän hyvää elämää. Kun saa nähdä, miten addiktion omaavalla ihmisellä vapautuu voimavaroja ja elämä alkaa kantaa.

Saada asiakkaalle asioita ’eteenpäin’, asiakas alkaa pohtimaan omaa päihdekäyttöä, jopa tekee nähtäviä muutoksia arjessa.

Melkein yhtä usein mainittiin ihmiset itse ja heidän moninaisuutensa ja kohtaamisensa sekä vuorovaikutus ihmisten kanssa. Jokainen ihminen on erilainen, heidän tarinansa ovat erilaisia ja työpäivät ovat erilaisia. Se pitää yllä mielenkiintoa työhön.

Asiakkaat; riippuvuuden takana on mahtavia ihmisiä, jotka tulee kohdata ennakkoluulottomasti.

Ihmisten kohtaaminen, päihdeproblematiikan ymmärtäminen aina vaan paremmin ihmisten tarinoiden ja kokemusten kautta, asiakkaiden voimautuminen ja eteenpäin meneminen omalla polullaan.

Tarinat, elämät, kohtalot, kohtaamiset. Kun ihmisellä on vähän, hän on aito ja autettava.

Yhdessä vastauksessa nostettiin esiin varsinkin haastavat asiakkaat. He toivat innostusta työhön.

Päihdetyössä innostaa myös se, että työ itsessään koetaan tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Nuoret mainittiin useammassa vastauksessa. Nuorten päihteidenkäyttö huolestutti. Pidettiin tärkeänä, että ollaan mukana tekemässä asialle jotain. Päihteidenkäyttö nähtiin merkittäväksi asiaksi myös koko yhteiskunnan kannalta.

Päihdetyö on ”jatkuvasti ajankohtaista”, kuten yhdessä vastauksessa huomautettiin.

Elämän inhimillisyys, se, että ollaan tekemisissä asioiden kanssa, joka voi koskettaa meitä kaikkia. Riippuvuus ilmiönä kiinnostaa.

Riippuvuus ilmiönä on niin moninainen, että se jaksaa kiinnostaa. Sen edessä tunnettiin myös tervettä nöyryyttä. 

Siinä on paljon vielä, mitä en itse ymmärrä.

Innostusta saatiin yksilöllisistä asioista, kuten ammatillisesta kehittymisestä, uuden oppimisesta ja oman osaamisen lisääntymisestä. Yhteistyö, verkostoituminen ja uuden ideointi innostivat, samoin mahdollisuus kehittää omaa työtä jatkuvasti. Myös arvomaailma mainittiin.

Olisi nähtävä jokaisen ihmisarvo. Elämä voi kuljettaa meitä hyvin eri lailla, joku voi pudota kyydistä. Autetaan yhdessä kyytiin.

Jatkokysymyksessä kysyimme, millainen muutos toisi vastaajalle (lisää) innostusta päihdetyöhön. 

Ylivoimaisesti useimmin mainittiin resurssit. Siihen liittyen toivottiin itselle enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen. Myös asiakkaiden hoitoon pääsyn helpottuminen, hoitoon pääsy silloin kun asiakas sitä tarvitsee ja palvelujen monipuolistuminen mainittiin monta kertaa.

Enemmän vaihtelevuutta ja säännöllisyyttä jatkohoitoon ohjaamiseen eli resurssointi kuntoutukseen ja avopalveluiden tukeen.

Lisää resursseja, jolloin hoitoon pääseminen helpottuisi. Välillä on vaikeaa nähdä, miten ihmisen asiat menevät entistä enemmän solmuun jonotuksen aikana.

Ongelmaksi nähtiin hoitoon pääsyn ohella myös se, että hoito ei toimi kokonaisuutena.

Päihdepalvelujen todellinen integroituminen toimimaan yhteistyössä psykiatrian kanssa myös erikoissairaanhoidossa. Hoito on nyt todella pirstaleista. Toivoisin lisää keinoja itse työn tekemiseen ja siksi olen koulutuksessakin.

Se, että päihdepalveluihin pääsy olisi asiakkaalle helpompaa ja myös päihteiden käyttäjillä olisi mahdollisuus saada mielenterveyspalveluita.

Innostusta olisi vastausten mukaan omiaan lisäämään myös päihdetyön parempi arvostus ja se, että päihdetyön merkitys nähtäisiin ja päihdetyöhön panostettaisiin.

Eräs vastaaja näki, että hänen innostustaan työssä olisi omiaan lisäämään toiminnallisten ryhmien perustaminen. Vastaus sisälsi myös konkreettisen uuden idean: toivottiin verkkosivua, jonne päihdetyötä tekevät voisivat jakaa ryhmien ideoita ja materiaaleja.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Arvonnassa palkinnot voittivat Ira M., Yrmy I. ja Janika E. Onnittelut! Palkinnot on lähetetty voittajille.