Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

10.02.2023 | Näkökulma

Motivaation tukemisesta kaivataan lisää tietoa

Haitallisten toimintatapojen, kuten päihteiden käytön tai ongelmallisesti pelaamisen lopettaminen vaatii motivaatiota. Motivaation ei tarvitse kuitenkaan olla vain henkilön itsensä vastuulla, vaan sote-alan ammattilaisella voi olla tärkeä rooli muutosmotivaation tukemisessa.

A-klinikkasäätiön toteuttama kysely osoittaa, että sote-alan ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa motivointimenetelmistä:

Mikä auttaa? Mitä tehdä, jos asiakas ei koe päihteidenkäyttöä ongelmaksi? Mitä tehdä, jos asiakas ei tunnista riippuvuuttaan?

Perhekuntoutuksen työntekijä

Miten edetä, mikäli potilas ei motivoidu päihteistä keskusteluun?

Terveydenhuollon työntekijä

Muun muassa nämä kysymykset nousevat esiin A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamasta kyselystä, joka kartoittaa, minkälaista päihdetyön osaamista sote-alan ammattilaiset kaipaavat työnsä tueksi.  

Kyselyn perusteella ammattilaiset kaipaavat lisää tietoa siitä, miten asiakastyössä luodaan ja ylläpidetään motivaatiota. Vastaajat toivoivat koulutusta päihdetyön menetelmistä: esimerkiksi motivoiva haastattelu ja keskustelutaitojen kehittäminen nousee laajasti esiin vastauksissa. Lisäksi vastaajat pohtivat, miten motivoiva keskustelu tulisi ajoittaa, jotta se tukee parhaiten asiakasta. 

Haluaisin oppia päihdetyön keinoista ja menetelmistä. Millainen puhe ja millaiset teot ovat tutkitusti hyödyllisiä? Haluaisin oppia motivoinnin menetelmiä.

Vanhuspalveluiden työntekijä

Motivoitumaton asiakas kuormittaa

Kyselyyn vastanneet sote-alan ammattilaiset kuvaavat erityisen haasteellisiksi kohtaamiset, joissa asiakas ei ole halukas keskustelemaan tilanteestaan. Työntekijöiden keinottomuus ja voimattomuus riippuvuuksista haittoja kokevan kohtaamisessa välittyy usean vastaajan kertomasta:

Asiakas kieltää täysin, että on riippuvainen alkoholista tai että alkoholinkäyttö on ongelmallista oman terveyden kannalta tai siitä on haittaa läheisille ja ympäristön muille ihmisille. On todella vaikea auttaa ihmistä, joka ei myönnä ongelmallista toimintaansa ja suuttuu, kun asiaan puututaan. Itselle tulee äärimmäisen voimaton olo sellaisen tilanteen edessä, kun ihminen ei halua lopettaa alkoholin haitallista käyttöä.

Vanhuspalveluiden työntekijä

Toisaalta taas kyselyssä nousi esiin myös runsaasti onnistumisen kokemuksia. Moni vastaaja mainitsee asiakastyön onnistumisina asiakkaan vastaanottavaisuuden avulle, motivaation heräämisen ja hoitoon sitoutumisen:

Onnistuminen on ollut se, kun olen saanut motivoitua asiakkaan itse ymmärtämään päihteiden negatiivisen vaikutuksen ja tämän myötä saanut asiakkaan raittiiksi.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työntekijä

Asiakkaalle ei tule sysätä liikaa vastuuta

Päihdetyössä asiakkaan motivaatio muutokseen on kuntoutumisen kannalta keskeistä. Halu kuntoutua riippuvuussairauksista voi vaikuttaa yksinkertaiselta, ja yleisesti ajatellaan, että motivaatiota joko on tai ei ole.

Riittävää motivaatiota on pidetty kuntoutumisen edellytyksenä, motivaation puutetta hoidon epäonnistumisen tai lopettamisen perusteluna. 

Motivaatio ei ole kuitenkaan pysyvä ominaisuus, vaan siihen voidaan vaikuttaa.  

Asiakkaan muutoshalukkuutta tulisi vahvistaa päihdetyön keinoin. Asiakkaalle ei tule sysätä liikaa vastuuta oman hoitonsa onnistumisesta, vaan ammattilaisilla on oltava riittävästi tietoa riippuvuussairauksien vaikutuksista motivaatioon sekä muutosmotivaation tukemisesta.  

Kyselyn esille tuomat ammattilaisten kokemukset vahvistavat, että hyvinvointialueilla tarvitaan koulutusta ja tietoa asiakkaan motivoinnista. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen tukisi paitsi asiakkaiden hyvinvointia myös työntekijöiden jaksamista.  

Lisätietoa

Tulokset ja sitaatit on koottu A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan Päihde- ja riippuvuustyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyn tuloksista. Kyselyä toteutetaan kunnissa ja hyvinvointialueilla ja se on kohdennettu sote- ja sivistysalan työntekijöille. Laajempi raportti tuloksista tullaan julkaisemaan vuoden 2023 aikana.