Arno Aranko: Venytyksiä, pistohaavoja ja amputaatioita – ihmisen ja lomakkeen yhteensovittamisesta

Kuka tahansa voi suunnitella kyselylomakkeen täytettäväksi. Mutta miten varmistua siitä, että kyselyllä kerätty aineisto kertoo jotain järjestötyön vaikuttavuudesta - tai ylipäätään niistä asioista, mitä oli alun perin suunniteltu, kun kyselyä suunniteltiin? Tätä pohtii tutkijamme Arno Aranko blogissaan. Aineisto ei puhu puolestaan, vaan tulosten ymmärtäminen edellyttää eri tulkintojen punnitsemista keskenään. Kysymyksenasettelut ja vastaajan taustat vaikuttavat vastaamiseen. Kyselylomakkeen keskeinen piirre on, että kyselyn laatija luo kysymysten ja vastausvaihtoehtojen kautta ilmaisulliset raamit asialle, jota tarkastellaan. Se on usein tasapainoilua yhteismitallisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen välillä. Kysymysten laadinnalle olennaisen tärkeää on muistaa vastuullisuus ja miettiä tarkkaan, millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä käytetään.

Lue lisää