Lasten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus koostuu sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- ja kulttuurialojen palveluista. Niitä täydentävät seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelut.

Lapsi- ja perhepalveluita ollaan uudistamassa valtakunnallisella Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla (LAPE), joka on yksi Valtioneuvoston kärkihankkeista. Muutosohjelmalla tähdätään ehkäisevien palveluiden vahvistamiseen ja varhaisen tuen tarjoamiseen lapsen etua ajatellen. 

Muutosohjelman hankesuunnitelmassa yhdeksi tavoiteltua muutosta kuvaavaksi indikaattoriksi on kirjattu, että vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamat haitat lapsille ovat vähentyneet vuoteen 2025 mennessä. Hankesuunnitelmassa päädytään ehdottamaan osaamis- ja tukikeskusten perustamista tulevaa sote-mallia myötäillen. Osaamis- ja tukikeskuksissa yhdistettäisiin ja sovitettaisiin yhteen mm. lasten, nuorten ja perheiden vaativat terveys-, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja ne toimisivat vaativan, erityistä osaamista edellyttävän asiakastyön keskuksina.

Edelleen LAPEn hankesuunnitelmaan on kirjattu pyrkimys vahvistaa lasten huomioimista vanhempien palveluissa laajentamalla ”Lapset puheeksi” -toimintamallin käyttöä aikuisten palveluissa niin, että isien ja äitien vanhemmuus ja sen vaikutukset otetaan huomioon eri palveluissa (esimerkiksi terveys-, työllisyys- ja päihdepalvelut). Lue lisää muutosohjelmasta STM:n sivuilta.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

Päihdetyö neuvolassa

Suomen neuvolajärjestelmä tavoittaa 99,7 prosenttia äideistä ja 99,5 prosenttia lapsista syntymästä koulun aloittamiseen asti. Näin ollen neuvolan palveluita käyttävät myös vanhemmat, joilla on päihteiden kanssa ongelmia ja ne lapset, jotka kokevat läheisten aikuisten päihteidenkäytöstä haittoja. Neuvolatyötä ohjaavassa asetuksessa ohjataan päihteiden käytön puheeksi ottamiseen ja riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen neuvolassa. Lue lisää THL:n sivuilta.

Kasvatus- ja perheneuvolat

Kasvatus- ja perheneuvolat luetaan sosiaalipalveluihin. Ne ovat tärkeä asiantuntija- ja yhteistyötaho sekä aikuisten hoitopisteille että lastenneuvolalle. Kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät (useimmiten koulutukseltaan sosiaalityöntekijöitä tai psykologeja) osallistuvat perhepalveluverkostoon ja tarvittaessa lastenneuvolatyöryhmän toimintaan. Kasvatus- ja perheneuvolat tarjoavat perheille tukea esimerkiksi, kun lapsen kasvu tai kehitys huolestuttaa; kun psykologiset selvitykset ovat tarpeen oppimisen, kouluvalmiuden tms. takia; kun parisuhde on kriisissä tai perhettä kohtaa kriisi, lapsen tai nuoren tarvitessa tukea tai terapiaa, lasten huolto- tai tapaamisoikeuksista sovittaessa. Lue lisää THL:n sivuilta.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä opiskelijoille. Lue lisää THL:n sivuilta.

Sosiaalipalvelut

Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus saada maksuttomia sosiaalipalveluja, jos hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon on vaarantunut. Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Lue lisää THL:n sivuilta.

Mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten lievien ja keskivaikeiden psyykkisten häiriöiden ja sairauksien hoidon tulisi toteutua perustason palvelujen piirissä.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavat nykyisin pääasiassa sairaanhoitopiirit keskussairaaloiden ja yliopistollisten sairaaloiden lastenpsykiatrian klinikoilla. Aluesairaaloissa ja perusterveydenhuollossa toimii joitain lastenpsykiatrisia yksiköitä.

Lue lisää palveluiden järjestämisestä ja hae hoitopaikkoja paikkakunnittain:

Nuorisoasemien palvelut

Nuorisoasema on nuorille ja heidän läheisilleen tarkoitettu avohoidon palvelu, josta saa apua päihde- ja riippuvuusongelmiin sekä laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin. Nuorten asiakkaiden yläikäraja vaihtelee, mutta se on yleensä 25 vuotta.

Nuorisoasemalle ei tarvita lähetettä. Ajan voi varata nuori itse tai sen voi tehdä yhdessä tutun työntekijän kanssa. Joillakin nuorisoasemilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto

Vanhemman päihteidenkäyttö on suurin yksittäinen syy lastesuojelun tukitoimien taustalla. Tuen tarjoaminen perheille mahdollisimman varhain on lastensuojelun yksi tavoite. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Kaikkien lapsia tai vanhempia työssään kohtaavien on tärkeää olla tietoisia omasta ilmoitusvelvollisuudestaan, jos saa tietoonsa, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Tämä koskee myös verkossa tehtävää kohtaavaa työtä. 

Tutustu THL:n toimittamaan Lastensuojelun käsikirjaan, johon on laadittu teemaosuus lastensuojelun ja päihdetyön yhteydestä. Katso myös esite lastensuojelun ilmoitusvelvollisuudesta verkkotyössä (pdf).

Perhekuntoutus

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena voidaan järjestää myös perhekuntoutusta. Lastensuojelulain uudistuksen myötä avohuollon sijoitus on mahdollista myös silloin, kun huostaanoton edellytykset täyttyvät. Lue lisää THL:n sivuilta.

Päihdesairaalassa Järvenpäässä on perhekuntoutusyksikkö. Se on tarkoitettu perheille, pariskunnille ja yksinhuoltajille eri-ikäisine lapsineen sekä odottaville äideille. Lue lisää Päihdesairaalan sivuilta.

Stopparitoiminta

Stopparit tarjoavat alaikäisten nuorten laitoshoitoa. Hoidossa korostetaan perhetyön näkökulmaa lastensuojelun päihdepalveluissa. Stopparit sijaitsevat Lahdessa ja Haminassa.

Ensikodit

Ensikoti on paikka, jossa tuetaan perheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa. Äiti voi tulla ensikotiin odotusaikana tai pienen vauvan kanssa. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on valtakunnallista toimintaa päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseksi.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät kuutta päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja seitsemää avopalveluyksikköä, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Kokkolassa sekä Jyväskylässä. Lue lisää Ensi- ja turvakotien liiton Työmuodot-sivulta.