Asiantuntija- ja tutkimustoiminta

A-klinikkasäätiön asiantuntija- ja tutkimustoiminta tukee päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä.

A-klinikkasäätiön tutkijat toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina, pitävät esitelmiä ja osallistuvat erilaisiin verkostoihin. 

Tutkimusryhmä avustaa pyydettäessä tutkijoita, jotka suunnittelevat A-klinikkasäätiön toimintaan kohdistuvia tutkimuksia. Tuki voi koskea esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden tai pienimuotoisempien kyselyjen suunnittelua, toteuttamista ja ohjaamista.

Esimerkkejä aiheista, joista tutkijoilta voi pyytää alustuksia:

Hoitotietojen tutkimuskäyttö

Hoidon aikana kerätyn tiedon kirjaamisen kehittäminen niin, että se olisi hoidon lisäksi käyttökelpoista myös kehittämis- ja tutkimustyössä. Miten nykyisin kirjautuvaa tietoa voidaan käyttää ja minkälaisia kehittämistarpeita on puolin ja toisin?

Korvaushoito ja rikollisuus

Aiheesta on kertynyt runsaasti tietoa rekistereihin perustuvan tutkimuksen kautta ja tietopohjaa kansainvälisestä tutkimusnäytöstä korvaushoidon vaikutuksista rikollisuuteen. 

Nuoruusiän päihteiden käytön yhteys aikuisiän ongelmakäyttöön

Päihteiden käytön aloitusiän yhteys aikuisiän ongelmakäyttöön. Nuoruusiän päihteiden käytön syyt ja seuraukset sekä miten nuorten päihteidenkäyttöön voi vaikuttaa.

Päihdekuntoutuksen vaikuttavuus

Kansainvälisen ja suomalaisen tutkimustiedon pohjalta pohditaan vaikuttavuustutkimusten erilaisia näkökulmia, tuloksia ja kehittämishaasteita.

Päihdekuntoutus vankiloissa

Pohjoismaisen vankilatutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten perusteella esitellään päihdekuntoutusohjelmien kehitystä vankeinhoidossa, ohjelmien toteuttamista vankiloissa, vankeinhoidon päihdekuntoutuksen suhdetta kansalliseen huumepolitiikkaan sekä vankilan henkilökunnan ja ohjelmiin osallistuneiden vankien kokemuksia ja tulkintoja.

Päihdeongelmien ja rikollisuuden yhteys

Päihdeongelmien suhdetta rikollisuuteen on kartoitettu rekisteritutkimuksen avulla sekä laadullisin menetelmin. Tutkimusta mm. sukupuolen, iän ja koulutuksen yhteydestä rikollisuuteen päihdeongelmaisilla henkilöillä.

Päihdepalveluita käyttävien pienten lasten vanhempien elämäntilanne, huolenaiheet ja palvelukokemukset

Haastattelemalla on kartoitettu sosiaalisairaalassa hoidossa olleiden pienten lasten vanhempien tilannetta ja näkemyksiä.

Päihderiippuvaisten kokemat psykososiaaliset ongelmat

Haastattelemalla on kartoitettu ongelmia ja vaikeuksia, joita sosiaalisairaalassa asioineet henkilöt ovat kokeneet. EU-hankkeessa ovat kumppanit toteuttaneet vastaavan haastattelun muista aivotoiminnan häiriöistä kärsiville potilaille, joten päihderiippuvaisten psykososiaalisten ongelmien määrää ja laatua arvioidaan myös suhteessa toisiin potilasryhmiin.

Äidit korvaushoidossa

Kolmesta tutkimusaineistosta on koottu tietoa korvaushoidossa olevien äitien elämäntilanteesta, tavoitteista ja palvelukokemuksista.