Terapiat

Keskusteluterapiat

Yksilöterapia

Yksilöterapia on keskusteluapua, joka käynnistyy elämäntilanteen kartoittamisella. Joskus jo selvittelykäynnit riittävät hoidoksi. Yksilöterapian tavoitteena on edesauttaa oman elämäntilanteen jäsentämistä, tehdä omaa itseä ymmärretyksi itselle, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, tukea tarvittavassa muutoksessa ja kriisitilanteissa. Käyntiajat ja tapaamisten tiheys sovitaan yksilöllisesti. Yksi käyntikerta kestää useimmiten 45 minuuttia.

Pari- ja perheterapia

Pari- ja perheterapia on keskusteluapua työntekijän tai työntekijöiden kanssa perhetilanteen selventämiseksi ja uusien näkökulmien löytämiseksi. Tarkoituksena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa perheenjäsenten ongelmia huomioiden perheen kokonaistilanne ja perheen käytössä olevat voimavarat. Ydinajatuksena on hoitaa koko perhettä, ei vain sen yhtä jäsentä.

Ryhmäterapia

Ryhmät voivat olla avoimia, jolloin osallistujat tuovat ryhmään käsiteltäväksi omia asioitaan, tai teemaryhmiä, jolloin käsitellään tiettyä teemaa. Suljetuissa ryhmissä sallistujat käyvät ryhmässä läpi omaa prosessiaan. Lisäksi ryhmäterapiaa on järjestetään tietylle kohderyhmälle tarkoitettuna, jolloin käsitellään juuri kyseiselle kohderyhmälle tärkeitä asioita.

Ryhmäterapia voi olla joko ainoa hoitomuoto, sillä voidaan tukea yksilöterapiakäyntejä tai se voi toimia jatkohoitona. Ryhmäkokoontumisten tavoitteena on usein myös elämänpiirin ja sosiaalisten kuvioiden laajentaminen.

Verkostoterapia

Verkostoterapia on psykoterapiamenetelmä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan kriisissä olevaa asiakasta/perhettä siten, että otetaan huomioon asiakkaan ympärillä olevat tärkeät ihmissuhteet. Ihmissuhdeverkostoon voivat kuulua mm. perheen jäsenet, sukulaiset, koulu- ja työtoverit, ystävät, naapurit sekä muut asiakasta auttavat tahot. Tavoitteena on saada liikkeelle ja käyttöön asiakkaan elämänpiiriin kuuluvia ihmisiä ja heidän voimavarojaan.

Kriisiterapia

Kriisiterapia on ensi vaiheen hoitoa kriisitilanteessa, kun päihteet ovat osa ongelmia. Kriisiterapian tarkoituksena on rauhoittaa tilanne ja luoda mahdollisuudet tilanteen kartoittamiselle, tuen tarpeen selvittämiselle ja varsinaiselle hoidolle.

Toiminnalliset terapiat

Toiminnallisiin terapioihin kuuluvat erilaiset luovuusterapiat: kuvataideterapia, musiikkiterapia jne. Erilaiset luovuusterapiat ovat tietyn hoitojakson ajan kestäviä yksilö- tai ryhmäterapian muotoja. Luovuusterapiat antavat hyvän mahdollisuuden käsitellä eri kehitysvaiheessa olevia ongelmia etenkin, kun sanallinen ilmaisu ei tunnu riittävän oman itsen tai elämisen vaikeuden jäsentämiseksi. Luovuusterapiat koskettavat ja käsittelevät useaa ihmisyyden tasoa samanaikaisesti ja toimivat siten eheyttävästi.

Luovuusterapioiden lisäksi toiminnallisiin terapioihin kuuluvat työterapia sekä toiminnalliset ja elämysryhmät.

Terapiasuuntaukset

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä terapiassa ajatellaan, että ongelmaa ei voi olla ellei ole myös sen ratkaisua. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin; ratkaisua pidetään kuvauksena siitä, miten asioiden pitäisi olla. Terapiassa etsitään asiakkaan voimavaroja ja vahvistetaan hänen onnistumisen kokemuksiaan sen sijaan, että käytäisiin läpi ongelmia ja epäonnistumisia ja niiden syitä.

Systeemiteoreettinen ajattelutapa

Systeemiteoreettisessa ajattelutavassa ihminen nähdään laajemman systeemin osana. Myös yksilön riippuvuusongelma määrittyy osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta, ja pelkästään yksilön auttaminen on hyödytöntä. Vastaavasti yksilön lähipiirissä olevien ihmisten ja tahojen voimavaroja voidaan ottaa käyttöön yksilöä autettaessa.

Kognitiivinen ajattelutapa

Kognitiivisessa ajattelutavassa kiinnostus kohdistuu ihmisen tiedolliseen toimintaan: muistiin, havaitsemiseen, tietoisuuteen, oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun. Ihmisen omaa osuutta elämän hallinnassa ja ongelmien ratkonnassa korostetaan. Terapiassa keskitytään niihin kognitiivisiin toimintoihin, jotka ylläpitävät hallintaa tai ongelmia. Pyritään vahvistamaan elämän hallintaa tukevia toimintoja ja opettelemaan uusia toimintoja ongelmia ylläpitävien toimintojen tilalle.

Transaktioanalyyttinen ajattelutapa

Transaktioanalyysi on yksilöiden välisten tapahtumien ja vuorovaikutuksen analyysia. Yksilön nähdään jakautuvan sisäisesti Vanhemman, Aikuisen ja Lapsen rooleihin. Nämä kolme tekijää viestivät toisen yksilön vastaavien kolmen osan kanssa. Ihminen ei siis puhu ihmiselle, vaan esimerkiksi ihmisen Lapsi kiukuttelee toisen Vanhemmalle tai Vanhempi nuhtelee toisen Lasta.

Psykodynaaminen ajattelutapa

Psyykkisten tapahtumien ja toimintojen taustalla nähdään erilaiset tarpeet. Psykodynaamisen ajattelun lähtökohtana on psykoanalyysin teoria. Teorian ytimessä on ajatus, että ihmisen persoonallisuus koostuu tiedostamattomasta kerroksesta (id), tiedostetusta minästä (ego) ja yliminästä (superego). Analyyttinen psykoterapia pyrkii tiedostamattomien mielensisältöjen käsittelemiseen tekemällä ne tietoisiksi. Supportiivinen, tukea antava psykoterapia taas pyrkii asiakkaan toimintakyvyn ja selviytymisen tukemiseen terapeutin ja asiakkaan yhteistyönä.

NLP

NLP (neurolinguistic programming, neurolingvistinen ohjelmointi) on lähestymistapa, joka kohdistaa huomion kielenkäyttöön ja mielikuvien työstämiseen. Pyritään ohjelmoimaan mieleen hyödyllisiä ajattelu- ja toimintamalleja ongelmia tuottavien mallien sijalle. NLP-harjoitteita käytetään päihdehoidossa mm. tavoitteiden määrittelyssä, voimavarojen löytämisessä ja käyttöönottamisessa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä jännitys- ja pelkotilojen vähentämisessä.