Osallisuus ja vertaistuki

Asiakkaiden osallisuuden lisääminen, vertaistoiminta ja kokemusasiantuntijuus ovat keskeisiä teemoja päihde- ja mielenterveystyössä. Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden mukana oleminen palveluissa ja muussa toiminnassa on merkittävä voimavara.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea. Samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään ja ratkaisemaan elämäntilannettaan. Toiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin tai samankaltaisiin elämänkokemuksiin sekä vertaistukeen.

Vertaistoimijat ovat henkilöitä, jotka omaan kokemukseensa nojaten, vapaaehtoisuuteen perustuen toimivat esimerkiksi palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena tai toimivat vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilöinä. Vertaistoimijat voivat toimia myös erilaisissa ryhmissä yhdessä ammattihenkilöstön kanssa.

Vertaistoiminnan muotoja ovat esimerkiksi

  • vertaisryhmät
  • vertaiskoulutus
  • vertaistyö
  • vertaisjärjestöjen vaikuttamistoiminta
  • vertaisuuden hyödyntäminen hoidon elementtinä, yhteisöhoito
  • vertaistuki verkossa

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana.

Kokemuskouluttaja on henkilö, joka oman kokemustiedon perustalta ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautuneena voi toimia erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteitä ja niiden soveltamista päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa tutkitaan osana MIPA-hanketta.

Materiaaleja

Kokemuksen kautta osaamiseen: vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Rissanen & Puumalainen. Kuntoutus 1,  2016.

Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta: Kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi. Hietala & Rissanen. Kuntoussäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto, 2015.

"Tää on meidän juttu" – Päihdetyön vertaistoiminnan opas. Virokannas (toim.), Osolanus & Varonen. A-klinikkasäätiön Osis-hanke, 2014.

Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä – Fenomenografinen lähestymistapa. Laitila. Terveystieteiden väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2010. 

Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteina: ITHACA-hankkeen Suomen raportti. Salo. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. 

Huumeriippuvuudesta toipuminen Nimettömien Narkomaanien toveriseurassa. Kotovirta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus, 10/2009.